Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

AVinnovators is een handelsnaam van LudPar B.V.

TOEPASSELIJKHEID [Artikel 1]

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten door AVINNOVATORS hierna te noemen "de gebruikster".

 2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten met dezelfde wederpartij, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op riet gedane offertes of gesloten overeenkomsten.

 3. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door de gebruikster uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.

 4. Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door de wederpartij in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de wederpartij buiten toepassing.

OFFERTES [Artikel 2]

 1. Alle offertes van de gebruikster zijn vrijblijvend tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld; in dat geval heeft de offerte een geldigheidsduur van één maand.

 2. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien de gebruikster schriftelijk het aanbod of de opdracht van de wederpartij te accepteren heeft bevestigd.

 3. De door of vanwege de gebruikster bij de offerte verstrekte tekeningen, modellen, ontwerpen, berekeningen, monsters, prospectie en dergelijke, blijven eigendom van de gebruikster en dienen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst door de wederpartij terstond geretourneerd te worden. De gebruikster behoudt zich alle rechten betreffende de intellectuele eigendom met betrekking tot deze goederen voor.

 4. De door de wederpartij ter beschikking gestelde tekeningen, modellen, ontwerpen, monsters, berekeningen, prospectie en dergelijke, worden door de gebruikster niet teruggegeven of bewaard.

 5. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 6. De wederpartij staat in voor de door hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijke.

PRIJJS NL PRIJSAANPASSING [Artikel 3]

 1. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting.

 2. De gebruikster behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven.

 3. De gebruikster stelt de wederpartij tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover zij gebruik maakt van het hierboven bedoelde recht prijswijzigingen door te voeren.
  De gebruikster ontbindt alsdan, indien de prijswijziging leidt tot een prijsverschil met de overeengekomen prijs van meer dan vijf procent (5%) op schriftelijk verzoek van de wederpartij de overeenkomst, zonder deswege schadeplichtig te worden.

 4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden alle prijzen gesteld in Euro's.

 5. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief de eventuele vervoer- of emballagekosten en verwijderingsbijdrage.

LEVERING NL RISICO [Artikel 4]

 1. De levering geschiedt op de plaats en op het tijdstip als in de offerte of in de opdrachtbevestiging vermeld is.

 2. De levering geschiedt franco thuis op het moment van de feitelijke aanbieding, maar in ieder geval, onmiddellijk voorafgaand aan het moment waarop aangevangen wordt de goederen in een deur of namens de wederpartij ter beschikking gesteld vervoermiddel te laden.
  Bij leveringen, maar ook bij retourzendingen door de gebruikster, met een netto goederenbedrag van minder dan € 225,- (zegge: tweehonderdvijfentwintig euro) brengt de gebruikster aan de wederpartij een bedrag van tien hoogste € 25,- (zegge: vijfentwintig euro) in rekening voor behandeling -en administratiekosten per zending goederen.

 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is, heeft de gebruikster het recht de door haar te leveren goederen in fasen te leveren, waarbij iedere leverantie afzonderlijk gefactureerd wordt.

 4. De gebruikster behoudt zich het recht voor de door haar te leveren goederen geheel of gedeeltelijk vóór het overeengekomen tijdstip te leveren.

 5. Indien de wederpartij de goederen niet, niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats afneemt doordat de wederpartij daartoe niet de noodzakelijke medewerking verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft de gebruikerster het recht de goederen vanaf de plaats waar en vanaf het tijdstip waarop de levering dient plaats te vinden, voor rekening en risico van de wederpartij te vervoeren naar en op te slaan op een door de gebruikster vast te stellen plaats.
  De gebruikster heeft alsdan recht op vergoeding van de door haar geleden schade. Deze vergoeding bedraagt tenminste 15% van het netto factuurbedrag, zulks onverminderd het recht om voor het meerdere schadevergoeding te eisen.

 6. Indien de goederen binnen twee maanden na de aanbieding ter levering niet door de wederpartij in ontvangst worden genomen, is de gebruikster gerechtigd de overeenkomst op grond waarvan de levering plaatsvindt, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de te leveren goederen te verkopen of terug te nemen.
  De wederpartij is alsdan een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de gederfde winst en alle ter zake gemaakte kosten. Deze vergoeding bedraagt tenminste 15% van het netto factuurbedrag, zulks onverminderd het recht om voor het meerdere schadevergoeding te eisen.

 7. Het risico van verlies, beschadiging dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren goederen komt voor rekening van de wederpartij vanaf het moment van de levering dan wel vanaf het moment waarop en plaats waar de levering krachtens overeenkomst dient plaats te vinden.

 8. De bepaalde termijn waarbinnen de levering dient plaats te vinden, wordt door de gebruikster naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is niet bindend.

 9. Overschrijding van de termijn waarbinnen de levering dient plaats te vinden leidt nimmer tot aansprakelijkheid van de gebruikster voor directe of indirecte gevolgen van de tardieve levering.

RETOURZENDINGEN [Artikel 5]

Retourzendingen van riet door de gebruikster geleverde goederen worden eerst na schriftelijke toestemming daartoe door de gebruikster geaccepteerd.
Deze retourzendingen zijn volledig voor rekening en risico van de wederpartij.

EIGENDOMSVOORBEHOUD [Artikel 6]

 1. Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van de wederpartij, behoudt de gebruikster zich de eigendom van het geleverde voor tot op het moment waarop de wederpartij aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
  Onder verplichtingen worden te dezen verstaan, verplichtingen ter zake van de tegenprestatie verschuldigd aan de gebruikster betreffende:
  - de krachtens deze overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken;
  - de krachtens deze overeenkomst ten behoeve van de wederpartij te verrichten werkzaamheden;
  - de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst.

 2. Indien de gebruikster vorderingen op de wederpartij bezit ter zake waarvan een eigendomsvoorbehoud is gemaakt alsmede vorderingen op de wederpartij ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt, dan strekt een betaling van de wederpartij eerst tot voldoening van de vordering ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt.

 3. Indien de vorderingen ter zake waarvan de eigendom op de geleverde goederen is voorbehouden zijn door de wederpartij, behoudt de gebruikerster indien deze zulks wenselijk acht, zich op het moment dat zij de eigendom van de geleverde goederen verschaft, een bezitloos pandrecht voor strekkende tot zekerheid van de huidige en de toekomstige vorderingen van de gebruikster op de wederpartij.
  De wederpartij is alsdan op straffe van een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete van 50% van het netto factuurbedrag voor de geleverde goederen waarop de eigendom wordt voorbehouden, verplicht zijn medewerking te verlenen aan het vestigen van dit bezitloos pandrecht.

 4. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is het deze niet toegestaan het geleverde in eigendom over te dragen, zakelijk of verbintenis rechtelijk te bezwaren of te vervreemden, onder welke titel dan ook.

 5. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is deze verplicht het geleverde als een goed huisvader en als kenbaar eigendom van de gebruikster voor deze te houden. Eventueel in, op of aan het geleverde aangebrachte merken of tekens dienen voor eenieder zichtbaar te blijven.

 6. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is de wederpartij verplicht, het geleverde, indien dit uitsluitend naar soort en gewicht wordt bepaald, afzonderlijk en duidelijk herkenbaar op te slaan.

 7. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is het de wederpartij toegestaan het geleverde in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te zijn - of verwerken respectievelijk aan derden te verkopen en over te dragen mits hij in geval van doorverkoop de eigendom van het geleverde jegens zijn afnemer voorbehoudt, respectievelijk de door hem aan de gebruikster verschuldigde koopprijs terstond betaalt, respectievelijk op eerste verzoek van de gebruikster aan deze een pandrecht verschaft op de vordering op zijn afnemer.

 8. De gebruikster heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen indien en voor zover de wederpartij met de nakoming van enige verplichting jegens de gebruikster in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van de gebruikster in betalingsmoeilijkheden verkeert.

 9. De wederpartij verleent de gebruikster nu riet voor alsdan het onherroepelijke recht om de bedrijfsgebouwen van de wederpartij te betreden of te laten betreden door een deur de gebruikster aan te wijzen derde indien de gebruikster het geleverde wenst terug te nemen of indien deze de feitelijke aanwezigheid van het geleverde in die bedrijfsgebouwen wenst te controleren.

GARANTIE [Artikel 7]

 1. De gebruikster garandeert de deugdelijkheid en de overeengekomen kwaliteit van het geleverde voor een periode van twee jaar te rekenen vanaf het tijdstip van levering, tenzij anders vermeld.

 2. Niet onder de garantie vallen gebreken die geheel dan wel gedeeltelijk zijn terug te voeren op:
  - ruwe of onoordeelkundige behandeling
  - onoordeelkundige opslag waardoor het geleverde blootgesteld wordt aan de inwerking van vocht, vervuiling, hoge en lage temperaturen, schokken en trillingen dan wel te langdurige opslag;
  - slijtage welke niet buitensporig is gezien het gebruik dat voor de gebruikster voorzienbaar van het geleverde wordt gemaakt;
  - gebruik, be- of verwerking van het geleverde anders dan overeenkomstig de bij het geleverde verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor de goederen geleverd zijn;
  - het naleven van enig overheidsvoorschrift.

 3. Indien de wederpartij aan het geleverde wijzigingen heeft aangebracht, dan wel het geleverde gebruikt, be- of verwerkt anders dan overeenkomstig de bij het geleverde verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor de goederen geleverd zijn dan wel het geleverde niet door een deur de gebruikster geautoriseerde dealer gerepareerd is vervalt de garantie.

 4. Indien en voor zover ten aanzien van het geleverde een leverancier jegens de gebruikster tot enige vorm van garantie gehouden is, strekt de garantie verleend door de gebruikster nimmer verder dan de garantie verleend door deze leverancier.

 5. De gebruikster heeft het recht het gebrek in het geleverde naar keuze te herstellen door kosteloos herstel of volledige vervanging van het geleverde.
  Zij kan, naar keuze van de gebruikster haar garantieverplichting ook nakomen door het restitueren van de prijs.

 6. Elke aanspraak op garantie vervalt indien door of via de wederpartij niet een garantiebewijs wordt overgelegd dat is gedateerd en ondertekend door de gebruikster, dan wel een origineel garantiebewijs wordt verstrekt dat onder de gebruikelijke condities door de gebruikster wordt geaccepteerd en, indien het door de wederpartij doorverkochte zaken betreft, in ieder geval met overlegging van de originele en gedateerde verkoopbon. De gebruikster verstrekt het hiervoor bedoelde garantiebewijs bij de levering. Tevens dient het geleverde binnen tien dagen na aankoopdatum te worden geregistreerd bij gebruikster middels daartoe door gebruikster ter beschikking gestelde media.
  Indien de gebruikster gerede grond heeft te twijfelen aan de gegrondheid van de garantie-aanspraak, heeft de gebruikster het recht garantieverlening op te schorten, totdat is komen vast te staan dat de garantie-aanspraak op rechtsgeldige gronden berust.
  De gebruikster kan zich alsdan beroepen op garantieverlening enkel jegens de wederpartij.

 7. Indien de gebruikster overgaat tot gehele of gedeeltelijke vervanging van het geleverde of tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de koopsom, kan zij het voordeel van het tijdelijke gebruik door de wederpartij verrekenen.

 8. Deze garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot het leveren van nieuwe onderdelen. Uitdrukkelijk niet onder deze garantie begrepen zijn de kosten van arbeid.

 9. Deurvervanging van het herstel van het geleverde krachtens deze garantiebepalingen wordt de overeengekomen garantietermijn niet verlengd.

 10. Gedurende de periode waarin de wederpartij in verzuim is enige verplichting welke voor haar uit de onderhavige of enig andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst na te komen is de gebruikster niet gehouden tot het verlenen van enige garantie.

AANSPRAKELIJKHEID [Artikel 8]

 1. De aansprakelijkheid van de gebruikster voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag met betrekking tot de opdracht.

 2. De gebruikster is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

 3. De gebruikster is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van enig goed van de wederpartij dat de gebruikster of een enig persoon namens haar ter reparatie. onder zich heeft dan tot het bedrag waarvoor de gebruikster zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.

 4. De gebruikster is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van enig goed van de wederpartij dat de gebruikster of enig persoon namens haar ter bewaring/reparatie/bewerking onder zich heeft indien de wederpartij verzuimt het goed binnen twee weken na het uitvoeren van de overeenkomst op te halen of indien met betrekking tot het goed het recht van retentie wordt uitgeoefend.

 5. De wederpartij is aansprakelijk voor de beschadiging van vermissing tijdens vervoer of verzending per post, van aan gebruikster ter reparatie verzonden goederen en gereedschappen, tenzij de beschadiging van vermissing te wijten is aan grove onachtzaamheid of opzet van de gebruikster.

OVERMACHT [Artikel 9]

Indien en voor zover de gebruikster haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke haar niet kan worden toegerekendekend is zij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een deur haar redelijk te oordelen termijn op te schorten.

BETALING [Artikel 10]

 1. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, ten kantore van de gebruikster of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening.

 2. Indien de wederpartij niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft de gebruikerster zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de wederpartij een rente van twee procent per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke de gebruikster toekomen.

 3. Alle kosten, welke voor de gebruikster voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de wederpartij van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij.
  Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/advocaat en procureur, en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten.
  Deze kosten worden door de gebruikster en de wederpartij gesteld op minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom.
  De wederpartij is in gebreke door het enkele feit van niet of niet-behoorlijke nakoming.

 4. Indien en voor zover de wederpartij met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen de gebruikster van de wederpartij te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.

 5. De gebruikster behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen prijs te verlangen.

 6. De wederpartij wordt gehouden op eerste vordering van de gebruikster zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen de wederpartij uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan de gebruikster schuldig mocht zijn.

 7. De gebruikster is gerechtigd alle opeisbare vorderingen van de wederpartij op de gebruikster te compenseren met alle op geld waardeerbare vorderingen op de wederpartij van de gebruikster.

 8. De gebruikster is gerechtigd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten totdat de wederpartij al zijn verplichtingen jegens de gebruikster hoe ook ontstaan is nagekomen.

RECLAIMES [Artikel 11]

 1. Reclames behoren uiterlijk veertien dagen na ontvangst van het verkochte door de wederpartij schriftelijk bij de gebruikster te zijn ingediend, onder vermelding van de factuur- en/of paknummer en nauwkeurige opgaaf van de aard van de klachten, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. De zaken waarover wordt gereclameerd dienen voor inspectie door de gebruikster beschikbaar te zijn. Indien de reclame door de gebruikster juist wordt bevonden, heeft de gebruikster het recht hetzij het verkochte te vervangen, hetzij een reparatie uit te voeren, alles met inachtneming van een redelijke termijn en instandhouding van de bestaande overeenkomst.

 2. De gebruikster is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ten gevolge van enig aan de reclame ten grondslag liggend euvel, zoals aankoop van vervangende artikelen door de wederpartij en bedrijfsschade voor de wederpartij.

 3. Reclames geven de wederpartij geen recht om de betaling op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

TOEPASSELIJK RECHT NL FORUMKEUZE [Artikel 12].

 1. Op alle overeenkomsten tussen de gebruikster en de wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen de gebruikster en de wederpartij en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, dienen aanhangig gemaakt te worden bij en berecht door de rechtbank van het arrondissement waarin de gebruikster haar vestigingsplaats heeft.